Vuokrasopimusehdot

Huoneisto luovutetaan vuokralaiselle siinä kunnossa kuin se suoritetussa tarkastuksessa on todettu nyt olevan. Vuokralainen ei ole oikeutettu vaatimaan alempaa vuokraa tai vahingonkorvausta, mikäli myöhemmin huoneistossa tai sen laitteissa mahdollisesti ilmenevät puutteellisuudet, viat tai haitat aiheuttavat vuokralaiselle vahinkoa.

Vuokralaisen on ilmoitettava välittömästi vuokra-ajan alkaessa vuokranantajalle huoneistossa esiintyvistä vioista ja puutteellisuuksista, jotka ovat syntyneet huoneistoa rakennettaessa tai ovat edellisen vuokralaisen aiheuttamia.

Mikäli asunnossa lähtötarkastuksessa tai muulloin havaitaan tulotarkastuksessa havaitsemattomia vikoja tai puutteita, eikä niiden voida todeta johtuvan normaalista kulumisesta, on vuokralainen niistä korvausvelvollinen.

Järjestykseen nähden ovat voimassa kaupungin ja taloyhtiön ilmoittavat määräykset.

Vuokralainen ei ole oikeutettu luvatta suorittamaan muutostöitä huoneistossa eikä kiinnittämään kilpiä tai mainoksia talon seiniin ilman vuokranantajan lupaa.

Vuokranantajasta riippumattomista syistä lämmön, sähkön tai veden jakelussa aiheutuneet mahdolliset häiriöt tai se, ettei edellinen vuokralainen muuta määräaikana pois huoneistosta, eivät oikeuta vuokralaisen saamaan vahingonkorvausta.

Vuokralainen ei ilman vuokranantajan lupaa saa luovuttaa vuokraoikeuttaan tilapäisestikään toiselle henkilölle. Kaikki huoneistossa oleskelevat on ilmoitettava talonkirjaan.

Vuokralainen sitoutuu huolellisesti hoitamaan asuntonsa ja pois muuttaessa jättämään sen siistin kuntoon. Vuokranantajalla on oikeus siivouttaa tai muutoin kunnostuttaa asunto vuokralaisen laskuun.

Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kalenterikuukausi. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ja se lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu.

Huoneenvuokralain mukaan vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus:

  1. jos vuokralainen laiminlyö suorittaa vuokran säädetyssä tai sovitussa ajassa;
  2. jos vuokraoikeus siirretään taikka huoneiston tai sen osan hallinta muutoin luovutetaan toiselle vastoin huoneenvuokralain säädöksiä;
  3. jos huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen kuin vuokrasopimusta tehtäessä on edellytetty;
  4. jos vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää;
  5. jos vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti; tai
  6. jos vuokralainen huoneistossa rikkoo, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty.

Vuokralaisen on syytä ottaa kotivakuutus, koska kiinteistön vakuutus ei korvaa asukkaan omaisuudelle tapahtuneita palo- ja muita vahinkoja. Lain määräämän palovaroittimen hankinta ja huoltovastuu on huoneiston asukkaalla.